EURO CLINICA MEDITERRANEO

Avenida Mediterráneo 58, 03503 Benidorm

 

+34 620 234 634

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Dr. Buyse hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden Dr. Buyse houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiënten rechten).

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld een stagiaire doktersassistent(e). Doel va deze verwerking is het vlotter laten verlopen van de praktijkwerking en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënt te besteden. Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Andere zorgverleners of paramedici werkzaam in deze artsenpraktijk, zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim en hebben geen toegang tot het medisch dossier. Uw medisch dossier wordt bewaard volgens de wettelijke bepalingen tot 5 jaar na het laatste patiëntencontact.

 

Delen van de gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die naadzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw verzekeringsmaatschappij.

 

Uw rechten als patiënt

U heeft het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Voor de vraag tot inzage in uw dossier kunt u zich richten tot uw huisarts. Brij vragen of klachten kunt u ook steeds terecht bij uw arts of zorgverlener.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan u geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.  Euro Clinica Mediterraneo © 2020